Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov je obchodná spoločnosť Foit, s.r.o., Vajanského 22, 917 01 Trnava, IČO: 53 102 771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 46939/T (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“), prípadne s inými predpismi o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, kedy Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia.

Ochrana Vašich osobných údajov je jednou z našich priorít, preto Vás transparentne informujeme o spracovávaní osobných údajov v tomto dokumente, ako aj o Vašich právach, ktoré si môžete ako dotknutá osoba voči Prevádzkovateľovi uplatniť. Zároveň, v tomto Zásadách ochrany osobných údajov nájdete informácie o konkrétnych účeloch spracovávania osobných údajov, o tom, ktoré Vaše osobné údaje alebo aké typy osobných údajov spracovávame, na akom právnom základe, komu Vaše osobné údaje poskytujeme a pod. 

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany  osobných údajov na adrese Foit, s.r.o., Vajanského 22, 917 01 Trnava alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@foit.sk.  

1. Informácie o spracovateľských operáciách

Prevádzkovateľ spracováva len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k spracovateľskej operácii (účelu spracúvania), vždy v súlade so zásadou minimalizácie.  To znamená, že nevyžadujeme od Vás osobné údaje, ktoré nie sú pre konkrétny účel spracovávania potrebné, pričom spracúvame osobné údaje v rozsahu bežných osobných údajov.

Konkrétne kategórie osobných údajov, ktoré o Vás Prevádzkovateľ pri jednotlivých účeloch spracúvania spracúva, sú špecifikované nižšie, v tabuľke účelov.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

  Účel spracúvania   Právny základ   Kategórie dotknutých osôb   Osobné údaje alebo kategórie osobných údajov     Doba uchovávania
Spracovanie účtovných dokladov Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností (Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) fyzické osoby – dodávatelia tovarov a služieb a sprostredkovatelia a ich zamestnanci a zástupcovia, fyzické osoby – zamestnanci a zástupcovia dodávateľov tovarov a služieb, fyzické osoby – klienti,  ich zamestnanci a zástupcovia bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností, (meno, priezvisko, adresa bydliska/miesta podnikania, kontaktné údaje, pri realitnej činnosti aj dátum narodenia, rodné číslo, údaje o štátnom občianstve) 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
Správa registratúry, evidencia a vybavovanie prijatej a odoslanej pošty (vrátane elektronickej schránky) Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov fyzické osoby – odosielatelia a
prijímatelia úradnej korešpondencie
bežné osobné údaje 3 roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú
Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi služieb, vrátane predzmluvných vzťahov Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy fyzické osoby – obchodní partneri, ich zamestnanci a zástupcovia,  fyzické osoby – dodávatelia služieb a ich zamestnanci a zástupcovia  bežné osobné údaje (obchodné meno, adresa miesta podnikania, e-mail, tel. č.)

počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich

zo zmluvného vzťahu (spravidla do uplynutia príslušných premlčacích dôb)
Plnenie zmluvných povinností v rámci realitnej činnosti s klientmi v zmluvných vzťahoch (vyplývajúcich zo sprostredkovateľských zmlúv, rezervačných zmlúv, zmlúv o budúcej zmluve, kúpnych a nájomných zmlúv, vrátane predzmluvných vzťahov) Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy fyzické osoby – potenciálni klienti / klienti, fyzické osoby – štatutárny orgán alebo osoby oprávnené konať v mene účastníka zmluvy, fyzická osoba – manžel / manželka zmluvnej strany, fyzické osoby – predchádzajúci vlastníci / nájomcovia nehnuteľnosti titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, štátna príslušnosť, rodné číslo, trvalý pobyt, dátum narodenia, číslo účtu, tel. kontakt, e-mailová adresa, rodinný stav

počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich

zo zmluvného vzťahu (spravidla do uplynutia príslušných premlčacích dôb)
Vedenie evidencie dodávateľov, obchodných partnerov a klientov v zmluvných vzťahoch (vrátane realitnej činnosti) Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je vedenie prehľadu o dodávateľoch, obchodných partneroch a klientoch resp. ich kontaktných osobách v zmluvných vzťahoch za účelom riadneho plnenia zmluvných povinností, preukazovania právnych nárokov a vedenie zmluvnej komunikácie fyzické osoby – obchodní partneri, ich zamestnanci a zástupcovia,  fyzické osoby – dodávatelia  služieb  a ich zástupcovia,  fyzické osoby – klienti a fyzické osoby – zástupcovia klientov (PO) bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa miesta podnikania / bydliska, funkcia v spoločnosti, tel. č., e-mail)

počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do úplného vyporiadania zmluvných a iných nárokov plynúcich

zo zmluvného vzťahu (spravidla do uplynutia príslušných premlčacích dôb)
Vybavovanie reklamáćií Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností  (Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu alebo fyzické osoby – zástupcovia právnických osôb uplatňujúcich reklamáciu bežné osobné údaje 3 roky odo dňa vybavenia reklamácie, ak si ju uplatní fyzická osoba alebo 4 roky odo dňa uplatnenia reklamácie, ak si ju uplatní právnická osoba
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností (Nariadenie,  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevdázkovateľa bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti do vybavenia uplatnených práv
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb Článok č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevdázkovateľa bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti 5 rokov odo dňa vybavenia uplatnených práv
Plnenie povinností pri vykonávaní starostlivosti ku klientovi a pri zisťovaní neobvyklej obchodnej operácie Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – plnenie zákonných povinností (Zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) fyzické osoby – klienti, ich zamestnanci a zástupcovia, fyzické osoby – zamestnanci a zástupcovia klientov, konečný užívatelia výhod klientov meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu alebo od vykonania obchodu
Uchovávanie všetkých písomných dokladov a údajov týkajúcich sa vykonania obchodu v rámci realitnej činnosti (ako povinná osoba) Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fyzické osoby – klienti, ich zamestnanci a zástupcovia, fyzické osoby – zamestnanci a zástupcovia klientov, konečný užívatelia výhod klientov meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti 5 rokov od vykonania obchodu, ak finančná spravodajská jednotka nepožiada písomne o dlhšie uchovávanie (najviac ďalších 5 rokov) v súlade s § 19 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zverejňovanie fotografí a iných údajov na webovej stránke a na iných komunikačných kanáloch pri prezentačnej a obchodnej činnosti prevádzkovateľa Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby  zamestnanci, členovia orgánov prevádzkovateľa, iné dotknuté osoby, ktoré udelia súhlas fotografia, meno, priezvisko, emial a tel. kontakt, pri zamestnancoch fotografia 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Vybavovanie dopytov na zmluvnú spoluprácu na webovej stránke v sekcií „Ponúknite nám“ Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – plnenie zmluvy fyzické osoby vypĺňajúce formulár k ponuke predaja nehnuteľnosti meno, priezvisko, e-mail, telefón, iné údaje uvedené v kontaktnom formulári, špecifikácia nehnuteľnosti 1 rok odo dňa doručenia záujmu o predaj alebo do uzatvorenia zmluvy, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Meranie návštevnosti webovej stránky a personalizácia online reklamy (prostredníctvom súborov cookies) Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia – súhlas dotknutej osoby   fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku bežné osobné údaje v závislosti od druhu súboru cookies, najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu

V zmysle ustanovení zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme za účelom Vašej identifikácie a identifikácie podozrivej obchodnej transakcie oprávnený overiť Vašu totožnosť prostredníctvom Vášho dokladu totožnosti, ktorý ste nám povinný predložiť.

2. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby (alebo od Vašich zákonných zástupcov), v prípade, keď mu ich samy poskytnete (pri objednávke služieb osobne alebo pri návšteve webovej stránky). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt. Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti. 

3. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

  Vaše právo     Popis  
Právo na prístup   Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.  
Právo na opravu   Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.
Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)   Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.  
Právo na obmedzenie spracúvania   Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.  
Právo na prenosnosť údajov               Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.    
PRÁVO NAMIETAŤ   Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.  
PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.
Právo podať sťažnosť alebo podnet   V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Vaše práva, uvedené v tabuľke vyššie, si môžete uplatniť na nasledujúcich adresách:

 • Foit, s.r.o., Vajanského 22, 917 01 Trnava (písomne poštou alebo osobne), alebo na

   

 • dpo@foit.sk (e-mailom).

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

4. Profilovanie a prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania.

V niektorých prípadoch prichádza k prenosu Vašich osobných údajov do tretích krajín, do USA, spoločnosti Meta Platforms, napr. pri vybavovaní Vašich správ a žiadostí na sociálnych sieťach. Prenos vykonávame v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov a plníme všetky povinnosti spojené s prenosom.

5. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnúť príjemcom – orgánom štátnej správy, súdom, orgánom činným v trestnom konaní a pod., ktoré sú v určitých prípadoch oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje.

V niektorých prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje aj iným subjektom, najmä tretím stranám a sprostredkovateľom, medzi ktorých patrí napr. spoločnosť poskytujúca softvér backoffice.sk a hostingové služby a spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva. So všetkými sprostredkovateľmi máme uzatvorené zmluvy o poverení so spracúvaním osobných údajov a vedieme transparentný zoznam všetkých našich sprostredkovateľov.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky Predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.

6. Platnosť

Tieto aktualizované zásady ochrany osobných údajov a informácie o spracúvaní osobných údajov sú platné a účinné od 28.06.2023.

Kontaktný formulár

Sme k vašim službám.
Kontaktujte nás!

  Meno a priezvisko
  E-mailová adresa*
  Telefónne číslo*
  Správa

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej správy alebo dopytu. Viac informácií tu.